دستگاه کرونا برای فیلم های متالایز

این دستگاه جهت تولید پلاسما برای پردازش سطوح فلزی و فیلم های متالایز تا سرعت 500 متر بر دقیقه می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. در این سیستم برای اولین بار در کشور از الکترود های سرامیکی استفاده شده است.