دستگاه کرونا برای فیلم های متالایز

این دستگاه جهت تولید پلاسما برای پردازش سطوح فلزی و فیلم های متالایز تا سرعت 500 متر بر دقیقه می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. در این سیستم برای اولین بار در کشور از الکترود های سرامیکی استفاده شده است.

Published by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *